گزارش تصویری نمایشگاه کتاب موسسه چاپ و نشر عروج دردانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مدت یک هفته